Styret i Sunday Power

Einar Sunde

Styreleder

Christian Ringnes

Stryremedlem

Karina Birkelund

Styremedlem

Kim Romero

Styremedlem

Alexander Rydfjord

Styremedlem