Personvernerklæring

Sist oppdatert: 2023-06-20

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Sunday Power AS (Sunday Power AS og dets datterselskaper («Sunday») behandler dine personopplysninger. Erklæringen gjelder når du bruker våre produkter og tjenester eller på andre måter samhandler med oss.

Du kan finne tilleggsinformasjon om personvern knyttet til produkter og tjenester i vilkår for den bestemte tjenesten og/eller produktet, i personverntillegg eller andre erklæringer du vil kunne se når du bruker produktet eller tjenesten vår.

Sunday samler i hovedsak inn opplysninger knyttet til selskaper, men kan samle inn og behandle forskjellige typer personopplysninger, i hovedsak navn, telefonnummer, e-post, brukernavn, selskapsroller eller -relasjoner og andre opplysninger som er oppgitt til Sunday. Der det er aktuelt kan Sunday hente inn andre personopplysninger som for eksempel:

Personlig informasjon– blant annet kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), demografiske data (feks. kjønn, alder, språk, nasjonalitet, yrkesopplysninger og tilleggsopplysninger som interesser eller segmentgruppe) og personnummer når det er nødvendig for å bekrefte din identitet.

Avtale- og transaksjonsdata– som informasjon om avtaler, bestillinger, kjøp, betalingsstatus og fakturaer, innspilte og transkriberte telefonsamtaler, abonnementer og reservasjoner og andre interaksjoner, for eksempel serviceforespørsler og meldinger til vår kundeservice.

Betalings- og kredittopplysninger– som betalingskortopplysninger og kontoopplysninger som er nødvendige for å bekrefte kjøp, tilbakebetale penger eller kredittverdighet.

Elektroniske data og ID-er– data som er samlet inn med informasjonskapsler (cookies) eller lignende tekniske løsninger om din bruk av våre tjenester, for eksempel nettlesing og segmenter, din IP-adresse, informasjonskapsels-ID, mobilenhets-ID, opplysninger om nettleseren og enheten din og sted.

Sikkerhetsdata – data som brukes for å sikre bruken av våre tjenester og anlegg, for eksempel passord og påloggingsinformasjon, sikkerhetslogger og opptak fra overvåkningskamera.

Tekniske data og forbruksdata – for eksempel data knyttet til bruken av en enhet eller en applikasjon, inkludert måling av forbruk og produksjon av strøm og andre tjenester, og data fra ladestasjoner og smartenheter, blant annet data fra sensorer (for eksempel temperatur).

1. KILDER FOR OPPLYSNINGER

Personopplysninger kommer fra ulike kilder:

1.1 Deg, når du på egne eller andres vegne, bestiller eller bruker våre tjenester, fyller ut et interesseskjema, deltar i en undersøkelse, oppretter en konto, går til nettstedet vårt eller på andre måter samhandler med Sunday.

1.2 Tredjeparter, for eksempel offentlige adresseregistre, kredittopplysningsbyråer, inkassobyråer, installasjonspartnere, markedsføringspartnere, strømselskaper, forsikringsselskaper og andre dataleverandører.

1.3 Selskaper i Sunday-konsernet som deler informasjon til de formålene som er nevnt nedenfor

2 FORMÅL OG DET JURIDISKE GRUNNLAG FOR Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger brukes til forhåndsdefinerte formål på grunnlag av avtale, samtykke, juridisk forpliktelse og berettiget interesse, feks.:

2.1 Tjenestelevering og kundeservice

Behandle bestillinger, levere produkter og tjenester, utøve kundeservice og behandle innbetalinger, avtaler og transaksjoner. Opplysningene som er nødvendige for å kunne levere tjenester varierer ut fra produkt og tjeneste. For eksempel kan nettbaserte tjenester kreve at brukeren bekrefter sin identitet. Chat- og kundeservice håndterer forespørsler og meldinger.

2.2 Salg, markedsføring og interessentkommunikasjon

Vi kan kontakte deg via markedsføring selv om du ikke er kunde hos oss. Vi vil be om samtykke til å kontakte deg når det er påkrevd etter loven, ellers tar vi kontakt med deg ut fra berettiget interesse. Vi kan sende automatisert elektronisk markedsføringskommunikasjon uten samtykke som gjelder ditt kundeforhold eller din profesjonelle relasjon til oss, og bruke tradisjonelle markedsføringskanaler (for eksempel post, telefon).

I tillegg til vår egen markedsføring og vårt eget salg bruker vi salgs- og markedsføringspartnere som kan kontakte deg om våre produkter og tjenester på grunnlag av egne kundelister, eller selge våre produkter og tjenester i sine egne lokaler.

2.3 Utvikling av produkter og tjenester

Personopplysninger behandles blant annet for å kunne forbedre og utvikle tjenestene til kundene, for å kunne støtte beslutninger i forbindelse med virksomheten og for å kunne vurdere kundenes tilbakemeldinger og behov. Grunnlaget for å behandle opplysninger i forbindelse med utvikling av produkter og tjenester er berettiget interesse. Dette gjøres for eksempel ved å samle tilbakemeldinger direkte fra brukere ved hjelp av undersøkelser, testpaneler, intervjuer, spørreskjemaer og andre former for markedsundersøkelser; ved å bruke dataene generert fra bruken av tjenestene våre i analyse; ved å bruke innspilte eller transkriberte telefonsamtaler for opplæring og forbedring av tjenestekvalitet; og ved å teste systemfunksjonalitet med midlertidige prøvedata som samles inn under normal tjenestebruk.

Databehandling for utvikling av produkter og tjenester skjer normalt med avidentifiserte data i den grad det er mulig. Ved innsamling av kontaktopplysninger i forbindelse med undersøkelser eller intervjuer, kan vi informere om bruken av kontaktopplysningene. Noen ganger kan bruke utvalg av reelle data forekomme, for eksempel for å teste funksjoner i programvare- eller andre systemer.

I analyser behandles ikke data som kan identifisere personer, men store mengder data om bruken av tjenestene samles for å kunne lage statistiske modeller, rapporter, prognoser og trendanalyser til støtte for beslutninger i virksomheten, lage analyser om tjenestenivåer / ytelsen til tjenestene og beregne kundesegmenter som brukes til å forbedre salg og markedsføring.

2.4 Juridiske forpliktelser

Personopplysninger behandles for å kunne overholde juridiske forpliktelser, for eksempel regnskaps- og skattelovgivning og lovgivning mot hvitvasking av penger.

2.5 Forsvare juridiske rettigheter og garantere sikkerheten til våre tjenester og kunder

Personopplysninger brukes for å forsvare og sikre egne og kunders rettigheter. Grunnlaget for å behandle opplysninger til forsvar mot rettskrav, innkreving av gjeld, kredittvurdering, informasjonssikkerhet og bekjempelse av bedrageri og misbruk er typisk berettiget interesse. Personopplysninger behandles for å ivareta sikkerheten for egne produkter og tjenester. Dette skjer for eksempel gjennom å ha tilgangslogger, sikkerhetskopier, autentisere brukere og forhindre angrep.

3 AUTOMATISERT BESLUTNINGSPROSESS

3.1 Informere sendes på forhånd dersom det brukes automatiserte beslutningsprosesser med juridisk eller lignende vesentlig virkning for deg. Vi ber om samtykke dersom slike automatiserte beslutningsprosesser ikke er forhåndsgodkjent ved lov, er nødvendig for å kunne levere tjenestene/produktene eller for å kunne inngå avtale med oss.

3.2 Du kan alltid gi uttrykk for din mening eller bestride en beslutning som utelukkende er basert på automatisert behandling, og i stedet be om en manuell beslutningsprosess ved å kontakte kundeservice.

4 HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Der det er aktuelt, kan vi dele dine personopplysninger med:

4.1 Selskaper i Sunday-konsernet – konsernet kan bruke personopplysninger til de formålene som er angitt i denne erklæringen, ut fra berettiget interesse og i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning, blant annet til markedsføring av produkter og tjenester overfor deg.

4.2 Forretningspartnere – Vi deler personopplysninger med forretningspartnere ut fra berettiget interesse og i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning. Eksempler på slike situasjoner:
- Dersom du på egne eller annens vegne har kjøpt produkter og tjenester fra oss via en forretningspartner, må vi ofte utveksle opplysninger om deg som en del av håndteringen av dette forholdet og ditt kjøp.

- Dersom du kjøper produkt eller tjeneste fra en av våre forretningspartnere gjennom oss, inngår du avtale med den forretningspartneren som selger produktet eller tjenesten. Våre samarbeidspartnere kan være blant annet nettselskaper, inkassobyråer, forsikringsselskaper, elektronikkforhandlere, operatører av ladestasjoner, bilprodusenter og annonsepartnere.

4.3 Samtykke, avtale eller forespørsel – Vi kan dele dine personopplysninger dersom du gir oss samtykke til det. Noen av våre produkter og tjenester tillater at du deler dine personopplysninger med andre. Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjepart dersom dette er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg eller noen du opptrer på vegne av, eller for å kunne ta hånd om en forespørsel fra deg eller noen du opptrer på vegne av.

4.4 Underleverandører – Underleverandører kan ha tilgang til personopplysninger og behandler dem på vegne av oss, men de har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene til andre formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med oss. 

4.5 Sammenslåinger og overtakelser – Dersom vi beslutter å selge, slå sammen eller på andre måter omorganisere virksomheten, kan det innebære at personopplysninger gis videre til mulige eller faktiske kjøpere og deres rådgivere.

4.6 Myndigheter, rettsforfølgning og rett – Opplysninger kan gis videre til kompetente myndigheter, for eksempel politiet, i den utstrekning det er påkrevd etter loven. Vi kan også gi videre dine personopplysninger i forbindelse med rettssaker eller på anmodning fra en myndighet på grunnlag av gjeldende lovgivning, rettsavgjørelse eller i forbindelse med en rettssak eller myndighetsprosess, eller som på andre måter er påkrevd eller tillatt etter loven.

5 OVERFØRING TIL TREDJELAND

Noen tjenesteleverandører og konsernselskaper driver internasjonal virksomhet, som betyr at data kan befinne seg utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Når personopplysninger overføres til land utenfor EU eller EØS, vil Sunday ta hensiktsmessige forholdsregler, for eksempel ved å bruke standardkontraktsvilkårene fra Europakommisjonen. 

6 INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Når du bruker våre tjenester eller besøker våre nettsteder, kan Sunday samle inn opplysninger om enhetene dine ved hjelp av informasjonskapsler og andre lignende teknikker. Nettstedet kan også ha informasjonskapsler og andre lignende teknologier som brukes av tredjeparter. 

7 RETTIGHETER

Rettigheter når det gjelder personopplysninger om deg som Sunday behandler følger under.

  • Rett til å få tilgang til personopplysninger– Du har rett til å bli informert om behandlingen vi gjennomfører, og å be om en kopi av dine personopplysninger.
  • Rett til å korrigere personopplysninger– Du kan be om at opplysningene om deg korrigeres dersom de ikke er nøyaktige, eller dersom de må oppdateres.
  • Rett til dataportabilitet– Du har rett til å få og gjenbruke opplysningene du har gitt til oss. Vi kan levere et utvalg av opplysningene i et maskinlesbart format, der grunnlaget for behandlingen enten er avtale eller samtykke.
  • Rett til sletting– Vi sletter dine opplysninger på anmodning dersom det ikke lenger er behov for dem av lovmessige grunner.
  • Rett til å trekke tilbake samtykket– Dersom du har gitt samtykke til databehandling, har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket.
  • Rett til å motsette seg behandlingen– Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger med grunnlag i Sundays berettigede interesser, for eksempel å utvikle våre produkter og tjenester og andre formål som er forklart ovenfor. Sunday kan avvise forespørselen dersom det er en tvingende grunn til å fortsette behandlingen.
  • Rett til å begrense behandlingen– I enkelte tilfeller har du rett til å be om at behandlingen begrenses.
  • Reservere deg mot elektronisk markedskommunikasjon og kundeundersøkelser – Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra Sunday, kan du når som helst reservere deg mot det. Den enkleste måten å gjøre det på er å klikke på lenken nederst i markedsføringskommunikasjonen.
  • Reservere deg mot markedsføring via telefon og post – Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføringssamtaler eller reklame i posten fra Sunday, kan du kontakte vår kundeservice eller informere kundebehandler under markedsføringssamtalen. I tillegg kan du administrere valgene dine via Nasjonalt reservasjonsregister.

Administrere informasjonskapsler og reservasjon mot målrettet elektronisk markedsføring –  Dersom du ønsker å administrere informasjonskapsler på nettstedene våre eller reservere deg mot målrettet elektronisk markedsføring, bruker du mekanismene som er angitt i retningslinjer for informasjonskapsler.

Vær oppmerksom på at du fortsatt vil kunne motta markedsføringskommunikasjon i en kort periode etter du har reservert deg mens vi oppdaterer våre systemer. 

Slik sender du inn en klage: Dersom vi ikke retter oss etter dine forespørsler, informerer vi deg om grunnene til det. Dersom du ikke er fornøyd med svaret du får fra oss eller med hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte vår kundeservice. Dersom du fortsatt ikke er fornøyd med behandlingen, kan du kontakte den nasjonale personvernmyndigheten.

8 ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGER

Sunday forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer i personvernerklæringen vil bli varslet på vårt nettsted eller ved direkte kommunikasjon til deg.

9 BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE OPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for dine opplysninger er normalt det Sunday-selskapet du har inngått avtale med.

Ytterligere spørsmål og kommentarer angående ditt personvern kan rettes til det særlige personvernteamet ved hjelp av kontaktskjema på hjemmesiden.